FORMU DOLDURUN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM

  Adınız Soyadınız
  Telefon
  TC Numarası

  Marka ve patent vekilleri, aldıkları her türlü yetki ile beraber farklı sorumluluklar alırlar. Ayrıca, vekiller yürüttükleri işler kapsamında olarak herhangi bir ihmal sonucu doğabilecek kusurlardan ve hatalardan esas sorumlu olurlar. Ayrıca bu hataların sonuçlarından da sorumlu tutulurlar. Süreç bu şekilde işlediği için marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu esas kılınmıştır.

  Enstitü Yönetim Kurulu yaptırılması gereken sigorta miktarını çoğu zaman belirlemektedir. Marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası yaptırdığı zaman sigorta poliçesini ve diğer evrakları asıllarıyla beraber yetkili Enstitü ‘ye teslim etmelidir.

  Marka Vekilliği yapan sigortalı, sigorta süresi boyunca mesleki faaliyetleri esnasındaki hatalara karşı önlem almış olur. Özellikle vekiller çoğunlukla unutma sebebi nedeni ile kusurlu sayılmaktadır. Bu kusurlar nedeni ile üçüncü şahısların uğradıkları zararlar da teminat altına alınmış olur.

  Özellikle üçüncü şahısların zarar sonrasında açacağı tazminat davaları marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası ile beraber teminat altına alınır. Ayrıca, poliçede teminatın limitleri de belirtilmektedir. Bu limitler tazminat taleplerine karşı oluşturulur. Bu nedenle vekiller poliçeleri çok doğru şekilde okumalı ve sigorta miktarını bu hususlara göre belirlemelidir.

  Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Vekil sigortasında doğru bilgiye ulaşmak için marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası Genel Şartlarını çok iyi okunmalıdır. Ayrıca sigorta poliçesinde belirtilen yazılı şartları ve klozları mutlaka dikkate alınmalıdır.

  Sigortanın geçerli sayılabilmesi için primlerin doğru aralıklarla ödenmesi gerekir. Primler genellikle taksitle ödenmektedir. Taksitle ödeme yapılıyorsa mutlaka primin ilk taksiti, poliçe günü ödenmelidir. Gerekli primin ödenmemesi halinde sigortacının herhangi bir sorumluluğu başlamaz. Poliçe ve sigortadan da vekiller yararlanamaz.

  Sigorta şirketleri ile ilgili ileride oluşabilecek sorunları önlemek için prim ödemelerinde bir ödeme belgesi almalısınız. Bu belgeyi ise mutlaka saklamanız gerekir. Sigortada primin tamamının veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi halinde bir ihtar yapılmaz. İhtar yapılmadan sözleşme doğrudan sona erer.

  Vekil sözleşmesinde bilgilerin doğru olması da oldukça önemlidir. Özellikle sigorta süresince ve rizikonun yapılma aşamasında sigortacıya eksik bilgi verilmemelidir. Ayrıca, sigortacının da doğru bilgi aldığından emin olunmalıdır. Yanlış bilgiler nedeni ile tazminat ödeme süresi uzar ya da farklı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların çoğu tazminatla ilgili sorunlardır.

  Marka / Patent Vekilliği Sorumluluk Sigortası Genel Hususları

  Marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası teminat ve sözleşme süresince geçerli olur. Sigorta süresi içerisindeki bir olayda teminat tazmin için kullanılır. Eğer, sözleşme sona ermişse sona erme tarihini takip eden azami 2 yıl daha teminat geçerli sayılmaktadır. Yani azami 2 yıl içerisinde talep edilen zararlar teminat kapsamında karşılanır.

  Sigortalı tarafına ileri sürülmüş olan tüm haksız tazminat taleplerinde hukuki savunma masrafları teminata dâhildir. Haksız tazminata bir hukuki savunma gerekiyorsa avukatlık ve diğer masraflar teminata dahil edilmiştir. Ama oluşan masraflar poliçede söylenen teminat limitinin ’u kadar sınırlı tutulmuştur.

  Taraflara özel şart kararlaştırabilme hakkı da sunulmuştur. Bu hak kapsamında sigortaya ek olarak kanuna aykırı bulunmamak şartıyla bu hak kullanılır. Sigortacının ise belirlenen poliçedeki sorumluluğu teminat limitini aşamaz. Avukatlık ücretleri ve diğer yargılama ile ilgili masraflar için bir alt limit belirlenmiştir. Bu limitlerin dışında sigortacı herhangi bir ek ödeme talep edemez. Bu husus özellikle sigortayı kullanacak kişi tarafından önem arz etmektedir. Tüm bu hususlar özel şartlara göre poliçede değişim gösterebilir.

  Marka/Patent Vekilliği Sorumluluk Sigortası Tazminatla İlgili Hususlar

  Sigorta bedeli poliçede teminat limiti olarak da tabir edilmektedir. Teminatlar poliçede yazılı olarak belirtilen azami tutarlardan oluşur. Bu azami tutarlar rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacının da ödemeyi taahhüt anlarda geçerli sayılmaktadır.

  Sözleşmenin sigorta bedeli yani teminat limitleri sigortayı isteyen kişi tarafından belirlenebilir. Bu belirleme sonrasında teminatlar sigortacıdan talep edilir. Kısacası sigorta bedelinin belirlenme aşamasında sigortacının bu limitleri belirlemek için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  Sigorta işlemlerinde en önemli husus belirlenen teminatın istenilen tazminat taleplerini karşılıyor olmasıdır. Bu nedenle, sigortacının vermekle yükümlü olacağı azami teminat miktarı mutlaka olası tazminat taleplerini karşılıyor nitelikte olmalıdır. Miktar bu aşamada büyük önem kazanmaktadır.

  Sigorta kapsamında eğer tazminat talepleri karşılanamaz ise geriye kalan sorumluluk tamamı ile sigorta yaptırana aittir. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı ve sigortalı kişi eksper tayin edebilme hakkına sahip olur. Eksper ücreti ve eksper ile alakalı diğer masraflar eksper tayin eden tarafça ödenmek zorundadır. Tüm bu süreçlere dikkat edildiği sürece sigorta sözleşmesi de tarafları korur nitelik kazanacaktır. Aksi durumlar hatayı yapan tarafa rücu edilecektir.

  Marka/Patent Vekilliği Sorumluluk Sigortası Tazminatın Ödenmesi

  Marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası poliçede öngörülen şekli ile beraber uygulanmaktadır. Eğer tam hasar durumu varsa tazminat, belirtilen sigorta bedeli ile sınırlı tutularak ödenecektir. Ayrıca, marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası kapsamında sigortayı yapan kişi tahkim sistemine de üyedir. Marka / patent vekilliği sorumluluk sigortası tazminat sürecinde farklı hususlar sigorta kapsamına göre eklenebilir.

  Marka – Patent Vekilliği Sorumluluk Sigortası