Veri Sorumlusu: ATA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ AŞ

Kavacık Mah. Ekinciler C. Elbistan S. Sas Plaza No:14 K:6, 34810 Beykoz/ İstanbul

Veri Sahibi:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Şirketinize sunduğum iletişim bilgileri ve diğer kişisel verilerle ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde ATA BROKERLİK halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebileceği konusunda aydınlatıldım.

Ayrıca ATA BROKERLİK’e sunmuş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından sunulan hizmetin iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili tarafıma bilgi sağlanabilmesi, pazarlama, planlama, istatistik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılabilmesi için (anket, pazar araştırması vb.) de işlenebileceğini biliyorum.

Bu kapsamda kimlik, yaş, cinsiyet, cep/ev/iş telefon numarası, mail adresi, adres, ikametgah, araç plakası ve sağlık bilgileri gibi Şirket’le olan hukuki ilişkim nedeniyle sunmuş olduğum her türlü kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinden-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkça izin (rıza-onay) veriyorum.

Evet □     Hayır □

Yukarıda belirttiğiniz iletişim bilgileriniz kullanılarak tarafınıza kampanya, indirim, promosyon, tanıtım, pazarlama, özel gün kutlaması, etkinlik daveti vb. faaliyetler ile ilgili ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyor musunuz?

Evet □     Hayır □

İletişim Tercihleriniz

SMS □

E-posta □

Telefon □

Ev □      İş □       Cep □

Posta □

*İşbu Ticari elektronik ileti onayı, sunulan mal ve/veya hizmetin temini için ön şart değildir

*Veri sahibi, istediği takdirde ücretsiz olarak ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkını haizdir.

BİLGİLENDİRME

ATA Brokerlik Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi, ATA Brokerlik ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ATA Brokerlik’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan diğer üçüncü kişiler ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, devredilebilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı veya elektronik ortam; web sitemiz, e-posta gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

ATA Brokerlik, kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve makul tüm önlemleri almaktadır.

HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini; düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek haklarınız bulunmaktadır. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.

Yukarıda sayılan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğinizde konuyla ilgili açıklamalarınızı içeren ıslak imzalı talebinizi adresimize elden veya sistemimize kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 (bir) Türk Lirası işlem ücreti talep edilebilecektir.

Yukarıda yer alan bilgilerimin doğru ve eksiksiz bilgilerim olduğunu ve Bilgilendirme Metnini ve Haklarımı okuduğumu ve bilgilendirildiğimi beyan ederim.Tarih:

Ad/Soyad:

İmza:

ATA SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ AŞ

Kavacık Mah. Ekinciler C. Elbistan S. Sas Plaza No:14 K:6, 34810 Beykoz/ İstanbul

MERSİS No:  0092043689300026

info@atabrokerlik.com

Tel: 0216 331 51 11

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu