Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu İndirmek İçin Tıklayınız

Ticari İleti ve KVKK Rıza Metni’ni İndirmek Tıklayınız

GENEL KOŞULLAR

ATA BROKERLİK internet sitesine girmeniz veya sitemizdeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Şirketimiz internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ATA BROKERLİK sorumlu değildir.

Şirketimiz işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Bu internet sitesi ATA BROKERLİK’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirketimiz bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

ATA BROKERLİK bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

GİZLİLİK İLKELERİ VE HUKUKİ DAYANAK

Kişisel verilerin korunması, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun incelendiğinde “kişisel veri” tanımının kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiği görülmektedir. Yani anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

Veri işleme ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

KVK RIZA METNİ

Gizlilik politikasında detaylı şekilde belirtildiği üzere, şirketinize sunduğum iletişim bilgileri ve diğer kişisel verilerle ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde ATA BROKERLİK halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebileceği konusunda aydınlatıldım.

Ayrıca ATA BROKERLİK’e sunmuş olduğum kişisel verilerimin Şirket tarafından sunulan hizmetin iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili tarafıma bilgi sağlanabilmesi, pazarlama, planlama, istatistik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılabilmesi için (anket, pazar araştırması vb.) de işlenebileceğini biliyorum.

  Adınız Soyadınız
  Email
  Telefon


  Bu kapsamda kimlik, yaş, cinsiyet, cep/ev/iş telefon numarası, mail adresi, adres, ikametgah, araç plakası ve sağlık bilgileri gibi Şirket’le olan hukuki ilişkim nedeniyle sunmuş olduğum her türlü kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinden-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkça izin (rıza-onay) veriyorum.
  Yukarıda belirttiğiniz iletişim bilgileriniz kullanılarak tarafınıza kampanya, indirim, promosyon, tanıtım, pazarlama, özel gün kutlaması, etkinlik daveti vb. faaliyetler ile ilgili ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyor musunuz?  İletişim Tercihleriniz:
  *İşbu Ticari elektronik ileti onayı, sunulan mal ve/veya hizmetin temini için ön şart değildir.

  *Veri sahibi, istediği takdirde ücretsiz olarak ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkını haizdir.  VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

  Web Sitesi Kullanım Koşulları ve KVKK Gizlilik Politikası